6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Destan ve Yazıtlarda Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Tarihte hangi Türk destanları vardır? Araştırınız.

 • Cevap:Türk destanları, kahramanlıkları anlatır ve efsanevidir. destanların bazıları gerçeği yansıtmakla birlikte bazıları da kurgudan ibarettir. İslamiyet Öncesi Türk Destanları;-Yaratılış Destanı: Altay-Yakut dönemi

  -Alp Er Tunga Destanı: Sakalar (İskitler)

  -Şu Destanı: Sakalar (İskitler)

  -Oğuz Kağan Destanı: Hunlar

  -Bozkurt Destanı: Göktürkler

  -Ergenekon Destanı: Göktürkler

  -Türeyiş Destanı: Uygurlar

  -Göç Destanı: Uygurlar

  İslamiyetten Sonraki Türk Destanları;

  -Saltuk Buğra Destanı: Karahanlılar

  -Manas Destanı: Kırgızlar

  -Danişmendname: Danişmendler

  -Cengizname Destanı: Moğollar

  -Timur ve Edige Destanları: Tatar-Kırım

  Bu destanlar dışında Battal Gazi Destanı, Dede Korkut, Seyyid Battal Gazi, Köroğlu, Genç Osman, Kuva-yı Milliye, Çanakkale Destanları da vardır.

Destandaki açıklamalardan yararlanarak Hunlar hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • Cevap: Hunlarda yaşlı ve bilgili kimselerin görüşlerine değer verilirdi. Onlarda şaman kültürü yaygındı. Devlet yönetiminde kurultayın önemi büyüktür. Kurultayın görüşüne değer verilirdi.Yine devletin hükümdarın malı olduğu ve devletin hükümdar tarafından çocuklarına paylaştırılması geleneklerini de görmekteyiz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden Kök Türklerin hangi Türk devletleriyle mücadele ettiklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak “Kök Türklerin Siyasi Hayatı ve Türkler* başlıklı bir paragraf yazınız.

 • Cevap:  Akhunlarla savaşmışlardır. Hatta Sasani Devleti ile işbirliği yapmışlar Akhunları yenmişlerdir.

Temsilî resim 3.3’ü inceleyiniz. Kök Türklerin yaşamlarına ilişkin hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Belirtiniz.

 • Cevap: Göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Çadırlarda kalmışlardır. Bunun yanında madencilikle uğraşmışlar demircilikte ustalamışlardır. Ayrıca hayvancılık onların önemli bir geçim kaynağı olmuştur. At onların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Destanın aşağıda verilen bölümünü okuyunuz. Kök Türklerin Ergenekon’u yurt olarak benimsemelerinin nedenlerini söyleyiniz.

 • Cevap: Nüfusları arttığı için yaşadıkları bölgedeki yetersizlikler besin, barınma, korunma olarak riske girdiğinden başka bir yere göç etme ihtiyacı hissetmişlerdir.

Destanda Kök Türklerin dağı eritmek için birlikte hareket etmeleri onların hangi özelliğini göstermektedir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Dağı eritmek için Türklerin birlikte hareket etmesi, birlik ve beraberliğe önem verdiklerine ve en büyük sorunları bile birlikte aştıklarına işaret eder

Harita 3.2’yi inceleyerek Kök Türk Devleti’nin sınırlarını ve şehirlerini söyleyiniz.

 • Cevap: Kök Türk şehirleri; Kaşgar, Cent, Talas, Aksu, Buhara, Semerkant, Hive gibi yerlerdir. Sınırları doğuda Çin Denizi, batıda Hazar Denizi şeklindedir. Kuzeyinde Sibirya, güneyinde Tibet Kavimleri bulunmaktadır.

Kök Türkler, Ergenekon’dan çıkışlarını hangi tür etkinliklerle kutlamışlardır? Günümüzde bu durum, ülkemiz ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde hangi bayram olarak kutlanmaktadır? Araştırınız.

 • Cevap: Ergenekon’dan çıkışlarını zindandan çıkıp ata yurduna geldiğimiz gün olarak kutlamışlardır. Tarihimizde buna benzer birçok savaş sonrası günler bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

İnternet haberi 3’ü okuyunuz. Haberde yer alan Moğolistan’daki Kök Türk (Orhun) Yazıtlarına giden kara yoluna neden Bilge Kağan ismi verilmiş olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Bilge Kağan, Orhun Yazıtları’nda adı geçen bir hükümdar olduğu için Bilge Kağan Karayolu olarak isimlendirmek mümkün olmuştur.

Fotoğraf 3.1 ’i inceleyiniz. Fotoğraftan yararlanarak Kök Türklerin hangi sanat alanlarında gelişme gösterdiğini söyleyiniz.

 • Cevap: Kök Türkler’in taş oymacılığı alanında sanat eserleri ortaya koydukları anlaşılmaktadır.

Kök Türk Yazıtları’ndan alınan aşağıdaki bölümlerde Türk milletine hangi öğütler verilmektedir? Yazıtta Kök Türk Devleti’nin siyasi yapısı ile ilgili hangi ipuçları yer almaktadır? Belirtiniz.

 • Cevap: Türk Milleti’ne kendine gel, aklını başına devşir, itaatsizlik yapma diye öğütler verilmektedir. Devlet yönetimi olarak hükümdarlık sistemi, devletin kutsal olduğu inancı bulunmaktadır

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Bizanslı elçinin gözlemlerinden yararlanarak Kök Türklerin ekonomileri ve kültürleri ile ilgili hangi ipuçlarına ulaşılabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap:  Ekonomik olarak kıymetli madenlerin işlenip eşya olarak kullanılması derecesine kadar varıldığına ulaşılabilir. El sanatlarına da çok önem verdikleri anlaşılmaktadır.

Harita 3.3’ü inceleyiniz. Uygurların hangi devletlerle siyasi ilişkiler kurmuş olabileceğini söyleyiniz. Bu durum sizce Uygur kültürüne ne tür özellikler katmıştır? Belirtiniz.

 • Cevap:  Uygurlar, Moğolistan, Hitay Devleti, Karayitler gibi devlet ve milletlerle siyasi ilişkiler kurmuş olabilir.

Yukarıdaki metne göre Uygurların siyasi hayatı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Devlet hanedanın ortak malıdır. Prens ve prensesler bulunmaktadır. Kağan’a danışmanlık yapan devletin ileri gelenleri bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Metinde verilen bilgilerden yararlanarak Uygurların kültürleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Çok disiplinli bir hayat yaşamışlardır. Tekerlekli araçlar kullanmışlardır. Uygur Alfabesi kullanarak eğitim ve kültürü gelişmesinde ve yaygınlaşmasında etkili olmuşlardır.

Uygurların sahip oldukları doğal kaynaklar nelerdir? Bu kaynaklar Uygurların ekonomisini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çin ile ilişkiler geliştirerek ipek ticareti yapmışlar, kervansaraylar, hanlar kurmuşlardır.Ticaret merkezlerini bu şekilde geliştirmişlerdir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Fotoğraf 3.3’teki haritada Atatürk öğrenciye hangi bölgeyi göstermiştir? Bunun bir nedeni olabilir mi? Söyleyiniz.

 • Cevap: Türkiyeyi göstermesini istemiştir. Kendi coğrafyasını bilen neslin vatanına olan düşkünlüğüne dikkat çekmek istemiştir.

Atatürk’ün okul gezilerinde Fotoğraf 3.3 ve 3.4’te gösterildiği gibi özellikle tarih derslerine katılmasının nedenleri sizce neler olabilir? Belirtiniz.

 • Cevap: Tarihe ve tarihi devamlılığa önem vererek köklere bağlı ve öz temelinde bir gençlik yetiştirme amacıyla tarih derslerine girmiştir.

Sizce Atatürk, Fotoğraf 3.5’te gösterildiği gibi neden Türk Tarih Kongresi üyeleri onuruna bir toplantı düzenlemiş olabilir? Belirtiniz.

 • Cevap:  Atatürk için tarih olmazsa olmaz disiplinlerden biridir. Çünkü bir milletin devamlılığı ve kendine inanmışlığı tarihi şuur ile ortaya çıkar.

Atatürk yukarıdaki sözüyle ne anlatmak istemiştir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Bir Türk çocuğunun tarihine olan bağlılığı ve dedelerine olan bağlılığı onun vatanına olan bağlılığını sağlar demek istemiştir.

Türk Tarih Kurumunun kurulmasının sağladığı yararlar nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap:  Türk Tarih Kurumunun kurulmasıyla arşiv eserleri ve tarih konuları tarafsız bir şekilde ortaya konmuştur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın