6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 89, 90 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Orta Asya ilk Türk devletlerinde hayvan yetiştiriciliği üç açıdan çok önemliydi. Birincisi gıda maddesi, İkincisi ticaret aracı, üçüncüsü de ulaşımda kullanılmasından kaynaklıydı. İlk Türk devletlerinde ayrıca bahar ve yaz aylarında otu, suyu bol olan yüksek yaylalara göç edilerek hayvanlar beslenirdi. Buradaki ırmak boylarına ve sıcak ovalara yerleşen Türkler tarım da yapıyorlardı.
Orta Asya ilk Türk devletlerinin paragrafta anlatılan özelliklere sahip olmasında etkili olan faktör hangisidir?
A. Güçlü merkezî siyasal yapılanmalarının olması
B. Toplumun geneline hâkim olan din kuralları
C. Bölgenin sahip olduğu coğrafi özellikler
D. Devletlerin, boylar şeklinde örgütlenmeleri

 • Cevap: C

2. IV. yüzyılda yaşanan Kavimler Göçü ile Orta Asya toplulukları batıya doğru hareket etmişlerdir.
Türklerin batıya doğru ilerlemelerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. İpek Yolu kontrolünün tamamen Türkmenlere geçmesi
B. Dünya siyasi haritasında değişikliklerin yaşanması
C. İlk Çağın sona erip Orta Çağın başlaması
D. Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması

 • Cevap: A

3. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi ilk defa ordusunu “onlu sistem” adı verilen bir düzenle oluşturmuştur?
A. Mete Han B. Gazneli Mahmut C. Alparslan D. Bilge Kağan

 • Cevap: A

4. I. İslamiyetin yayılma alanının genişlemesi
II. Türk sanatında İslam ‘ı etkilerin görülmesi
III. İslam toplumunda ayrılıkların yaşanması
Verilenlerden hangisi ya da hangileri Türklerin Müslüman olmalarının sonuçlarındandır?
A. Yalnız I B. I ve II C. Yalnız III D. I, II ve III

 • Cevap: B

5. Şemadaki tüm bilgilerin doğru olabilmesi için kaç numaralı kutucuk şemadan çıkarılmalıdır?
A. I B. II C. III D. IV

 • Cevap: D

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1. Kök Türk Devleti Bumin Kağan tarafından, 552 yılında Ötüken’de kurulmuştur.
(D) 2. Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletleri ordularını süvari birliklerinden oluşturmuşlardır.
(Y) 3. Emevîlerin Türklere hoşgörülü yaklaşımı sonucu Türkler kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır.
(Y) 4. Orta Asya ilk Türk devletlerindeki kültür ve sanat özellikleri, Türk-İslam devletleriyle benzer özellikler taşımaktadır.
(Y) 5. Gazneliler İslamiyeti ilk benimseyen Türk devletidir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

 • Cevap:

hac hicret Çin Dandanakan Kök Türk Moğol Malazgirt halife hayvancılık

 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: Çin
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime:  hayvancılık
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: Kök Türk
 4. Cümlede boşluğa gelecek kelime: hicret
 5. Cümlede boşluğa gelecek kelime: halife
 6. Cümlede boşluğa gelecek kelime: Dandanakan

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Listeleyiniz.

 • Cevap:Türkler, Müslümanlığı zorla değil , kendi istekleriyle kabul etmişlerdir. Bunun sebebi ise Göktanrı inancıyla İslamiyetin ortak noktalarının çok fazla olmasındandır.1- Göktanrı ve İslam inancında tek tanrılı inanç sistemi benimsenmekteydi.

  2- Ahiret ve ruhun sonsuzluğu ile beraber cennet, cehennem kavramları bulunmaktaydı.

  3- Göktanrı inancında da, Allah’a kurban verilmekteydi.

  4-Türklerin töreyi hakim kılmak adına yaptıkları savaşlar, gaza ve cihat inancına benzer niteliklteydi.

  5-İslam ve Türk ahlakı birbirine benzemekteydi.

  İslamiyet dışındaki dinlerde kimliklerini kaybeden Türkler islami inançta benliklerini yitirmemişlerdir.

2. Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletleri daha çok hangi sanat dallarında gelişmişlerdir? Neden?

 • Cevap: İlk Türk Devletleri demircilik, dericilik, dokumacılık, maden ve ahşap işçiliği gibi el sanatlarıyla uğraşmışlardır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tüm Cevapları için tıklayın