7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

1. Dinin tanımını araştırıp öğrenerek defterinize yazınız.

  • Cevap: Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah, muhatabı insanlardır.
    Dinin amacı, insanları iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.

2. Mezhep, fıkıh ve itikat kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

  • Cevap:Mezhep: Sözlükte “gidilecek yol, gidilecek yer, görüş, doktrin, akım, gitmek ve takip etmek” gibi anlamlara gelen mezhep, dinî bir kavram olarak, kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikâdî ve amelî doktrin manasına gelir.Fıkıh: Sözlükte “bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak, tam olarak anlamak” gibi manalara gelen fıkıh, ıstılahta, İslâm’ın kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen bir ilim dalını ifade eder.İtikat: Sözlükte “inanmak, doğruluğuna kalben kararlı olmak, gönülden tasdik ederek inanmak ve zihnin kesin olarak hüküm verdiği şey” anlamına gelir.

3. Nakşibendilik hakkında araştırma yapınız.

  • Cevap: Bahaettin Nakşibent’in (1318-1389 Buhara) kurduğu tarikat. Temel ilkelerini Yesevîlik’ten ve daha çok Hacegânilik’ten alan, şeriata ve Sünnî inançlara sımsıkı bağlı olan Nakşibendîlik, bir yandan Sünnî ülkelerde büyük ilgi görmüş, öbür yandan da Türkistan’ın Sünnîleşmesinde etkili olmuştur.

4. Alevilik-Bektaşilik hakkında İnternet veya ansiklopedilerden bilgi edininiz. Öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Cevap: Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dini ve siyasi gruplar için kullanılan bir terimdir. Sözlükte “Hz. Ali’ye mensup” onun soyundan gelen, onu seven, sayan ve bağlılığını ifade eden kimse demektir. Bu kavram, siyasi anlamda Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ali’yi ve onun soyundan gelenleri imam (halife veya devlet başkanı) olarak kabul edenler için gündeme gelmiştir. Daha sonraları, Hz. Ali ve oğulları Hasan ile Hüseyin’in neslinden gelenler için Alevi nisbesi dışında şerif, seyyid ve emir gibi lakaplar da kullanılmıştır. Bazı tasavvufçulara göre, bütün tarikatlar ashaptan birine nispet edilir. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a mensup tarikatlar olduğu gibi Hz. Ali’ye ulaşan tarikatlara da Alevi denir.
    İslam siyasi tarihinde Alevi terimi; ilk defa hilafet hakkındaki tartışmalarla ortaya çıkmıştır.

5. Semah, musahip ve gülbenk kavramlarının anlamlarını sözlüklerden bularak defterinize yazınız.

  • Cevap:

Semah: Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli âyindir.
Musahip: Alevilikte özel bir dinî tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse.
Gülbenk: Alevi Bektaşi yolunda, genelde Cem ayinlerinin açılışı,kapanışı ve yürütülmesi sırasında ve Perşembe akşamları yapılan sohbet toplantılarında, yemeklerde vs. dedenin ya da Dedebabanın ant ezgili biçimde yaptığı dualara gülbenk denir

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla