8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

3. Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinden başlayarak ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük etmesi, Trablusgarp’ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermesi onun;
I. Örgütleyici olması,
II. Barışsever olması,
III. İnsan sevgisine sahip olması,
IV. Liderlik özelliğinin olması özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV

 • Cevap: D

4. Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanı olarak Suriye Cephesi’nde başarılı bir savunma yaptı. Bu cephedeki Alman General, Filistin topraklarına kadar ilerleyen İngiliz kuvvetlerine taarruz etme yanlısıydı. Ancak Mustafa Kemal bu isteğe karşı çıktı. Çünkü cephe oldukça geniş bir alanı kaplıyordu. Buna karşılık Türk ordusu asker ve silah bakımından yetersizdi. Mustafa Kemal’e göre Türk ordusu kuzeye çekilmeliydi. Mustafa Kemal’in Anadolu’da belirlediği çekilme sınırları, daha sonra kabul edilecek olan Misakımillî sınırlarına temel oluşturdu.
Bu bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;
I . Birinci Dünya Savaşı’nda Almanların tüm isteklerini yerine getirmiştir.
II . Sorunlara gerçekçi çözüm önerileri getirmiştir.
III . Vatan savunmasının ulusal sınırlar belirlenerek yapılması gerektiğini Kurtuluş Savaşı’ndan
önce düşünmüştür.
IV . Suriye Cephesi’nin kapatılması gerektiğini savunmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV

 • Cevap: C

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selanik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.

 • Cevap: Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısı gereği bu bölgede hızla yayılmaya başladı. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar önce Makedonya’da meydana geldi. Bu durum; Osmanlı aydınları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu ayaklanmalara son vermek ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için yeni fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya çıkmaya başladı.

2. Mustafa Kemal’in tarih ve edebiyat sevgisi hangi okulda başlamıştır? Tarihî ve edebî konulara ilgi duymasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Atatürk’ün edebiyatla, hele onun en çekici türü şiirle ilk karşılaşması Manastır Askerî İdadisi (Askeri Lise) ne girdiği 1896 yılında olmuştu. O yıla kadar Mekteb-i İbtidaiye (İlkokul) de, daha sonra Askerî Rüşdiye (Askerî Ortaokul) de öğretmenlerin öğrencilere topluca söylettiği ilâhiler, marşlar veya okul kitaplarındaki methiyeler, mersiyeler gibi kalıplaşmış manzumelerden ayrı, pür şiiri tanımamıştı. O edebiyattan, şiirden daha çok matematikten, fen derslerinden hoşlanıyordu. Askerî İdadiye girdikten sonra, Ömer Naci adında zeki, güzel konuşan, şiire meraklı, hatta şiir yazan bir arkadaşı olmuş, onunla çok samimi dostluk kurmuştu. Ömer Naci’nin tavsiyesi ile ders kitapları dışında edebî eserleri okumuş, hoşlanmıştı. Ömer Naci, bir gün Namık Kemal’in okunması yasaklı şiirlerinden bir tomar vermiş, Askerî İdadi Öğrencisi Selanikli genç Mustafa Kemal bu şiirlerden pek etkilenmişti. İdadî’de Tevfik Fikret’in şiirlerini de okuyan Mustafa Kemal, Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) ye geçince orada artık şiire aşina edebî bir olgunluğa ulaşmıştı.

3. Mustafa Kemal görev aldığı savaşlarda başarılı olmuştur. Bunun nedenlerini yazınız.

 • Cevap:
 • 1-Askeri zekasının yüksek olması,
  2-Çalışkanlığı,azmi ve iyi anlaşması,
  3-Araştırmacı olması,
  4-İleri görüşlülüğü,
  5-İyi bir lider olması,
  6-Vatanseverliği ve milliyetçilik kişiliğe sahip olması,
  7-İdealistliği,

4. Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı, Suriye, Çanakkale ve Kafkas Cephelerinde elde ettiği başarılarla askerî yetenekleri arasında nasıl bir bağlantı vardır?

 • Cevap: Bir çok savaşta farklı devletlerle savaşmışlardır .
  – Trablusgarb: İtalya ile savaştı
  -Kafkas: Ruslarla savaştı
  – Suriye: İngilizlerle savaştı
  -Çanakkale’de : İtilaf devletleri ile savaştı
  Askeri yetenekleri çok kuvvetli ve ileri görüşlü ,kararlı ve milletine inanan bir karakteri vardır bunlar yüzünden o savaşları kazandi.
  -Trablusgarb’a savaşında halkı örgütleyerek İtalyanları yendiler.
  Buda birçok iyi yönde karakteri ve yeteneklerini iyi kullanan bir kişiliği olduğunu gösteriyor.

5. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerinin Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Araştırarak yazınız.

 • Cevap: Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısı gereği bu bölgede hızla yayılmaya başladı. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar önce Makedonya’da meydana geldi. Bu durum; Osmanlı aydınları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu ayaklanmalara son vermek ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için yeni fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya çıkmaya başladı.

6. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına kadar geçen sürede bulunduğu görevleri yazınız. Bu hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlayınız.

 • Cevap:
  1-Şam 5. Orduda görev yapmıştır.
  2-1907 Manastır 3. orduda görev yapmıştır.
  3-31 Mart olayında kurmay başkanı olarak görev yapmıştır.
  4-Trablusgarp’da binbaşı rütbesini almıştır.
  5-Sofya ateşemiliterliği yapmıştır.
  5-19. tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görev yapmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla