8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletlerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu. (D)
2. Adana ve çevresinde, Fransız, Ermeni işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiye-tidir. (Y)
3. İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe Kuvayımilliye denir. (D)
4. Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır. (Y)
5. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez
Havza Genelgesi’nde söylenmiştir. (Y)
6. Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. (D)
7. Amasya Görüşmeleri’nde Misakımillî kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı Devleti’nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin tedirginlik duymasına yol açan bir durum değildir?
A) İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgeleri ile bağlantısının tehlikeye girmesi
B) Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması
C) Sömürge alanlarının daha da genişlemesi
D) Açılacak yeni cephelerin kayıplarını arttırması ve savaş süresini uzatması

  • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin nedenleri arasında ver almaz?
A) Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri alacağına inanması
B) Kapitülasyonların kaldırılacağını ve borçlarından kurtulacağını düşünmesi
C) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
D) Gelişmiş sanayisine yeni ham madde ve enerji kaynakları sağlayacağı düşüncesi

  • Cevap: D

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını doğrudan sınırlandırmaz?
A) Anadolu dışındaki Osmanlı birlikleri en yakın İtilaf Devletleri komutanlıklarına teslim olacak.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.
C) Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler.
D) Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.

  • Cevap: A

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla